پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - ت

تابستان تاب دادن تاب
تاج تابوت تابه
تاریکی تاراج تار
تاس تازیانه تاکسی
تایپ تانک تانکر
تبرئه تبر تب
تخت تبلیغ تپه
تخمه تخم کاشتن تخت خواب
ترازوگر ترازو تذرو
تربچه ترب تراس
ترس ترخون تربد
ترشی ترسیدن ترسایی
ترن ترمه ترمز
تره ترنگبین ترنج
تریاک تره فروشی تره دوغ
تسبیح تزویج تریبون
تشنگی تشت تسبیح کردن
تفشله تغار تعویذ
تکبیر کردن تقویم تفنگ
تلفن تگرگ تکمه
تلویزیون تلگرام تلکس و تلگرام
تن و بدن تن تمشک
تندیس ها تندیس تندر
ته چین تنور تنگی
توبره تهمت ته دیگ
توت توپ توبه کردن
تورات توتیا توتون
تیر تونل تون
تخم مرغ

 

تایپ