پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - خ

خارپشت خار خاج
خاک انداز خاک خاشاک
خامه خال سیاه خاکستر
خاویار خانی خانه
خر خبزه خبر
خربزه خرابه خر زهره
خردل خرچنگ خرتوت
خرگاه خرک خرس
خرمن خرما خرگوش
خرید خروس خرمهره
خزان خز خرید و فروش
خشت خسوف خستگی
خصی کردن خصومت خشم گرفتن
خطبه خواندن خط کش خضاب
خفاش خطمی خطر
خفه کردن خفگی خفتن
خلعت خلال دندان خلال
خلیفه خلم (خلط بینی) خلقان
خمیر خمیازه خم
خنجر خنته کردن خمیر کردن
خواهر زاده خوان خنده
خوردنی خود خواهر ناتنی
خون خوک خوشه
خیابان خوی خون آمدن
خیری خیاط خیار
خیمه خیک ماست خیک
خایه آدم خارش