پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - س

سار ساختمان تعبیر سوره های قرآن
ساس ساروج ساردین
ساعد ساعت ساطور
سال نو ساک ساق
سایبان سالک سالاد
سبزه سبد سایه
سبوس سبو سبزیجات
سپر سبیل سبوی
ستاره ستارگان سپوسه
سجاده ستون ستایش - پرستیدن
سد سخن -حرف سجده - سجده کردن
سر بریدن سر - کله سداب
سراپرده سراب سر خوردن
سرب سرایدار - مستخدم سرای
سرخک سرخچه سرباز - سربازی
سرشیر سرزنش سرخی
سرکه سرفیدن سرطان
سرما سرگین گردان سرگین
سرمه دان سرمه سرما خوردگی
سرهنگ سرنگ سرنج
سریش سرود سرو
سس سرین سریشم
سعتر سطل سشوار
سفره سفر کردن سفر
سفیداب - روشور سفید مهره سفید روی
سقز سقائی کردن سقایی کردن
سقمونیا سقف سقط جنین
سک سقوط سقنقور
سکنجبین سکره سکبا
سلاح سگ سکه
سلول سلطان سلام - درود
سمانه سماق سماروغ
سمور سمنو سماور
سنبل سنب سنان
سنجاق سنجاب سنتور
سنجیدن سنجد سنجاقک
سنگ پا سنگ سندان
سه قلو سه تار سنگخواره
سواری سوار کار اسب سهره
سوراخ سوت سوپ
سوسمار سوسک سوزن
سوگند سوسیس سوسن
سیاره سيمان سوهان
سیب زمینی - پشندی سیب سیاه سرفه
سیرک سیرابی سیر
سیکی سیسنبر سیری
سیم سیل سیگار
سیمرغ سیمان سیماب
سینه ریز سینه سینما
سرداب سیل سینی