پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - غ

غاز غارت غار
غایط غایب غالیه
غرابه غذا غبار
غروب غرق شدن غربال
غسل غزال غزا کردن
غلاف غل غش کردن
غلغلک غلبه کردن غلام
غم باد غم غلمان
غوره غورباغه غنیمت
غیبت غول غوص