پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - گ

گِل - لای گِل گُل
گاز گرفتن گاری گاراژ
گاو گالش گازری
گاو صندوق گاو زبان گاو چشم
گبر گاودشتی گاو میش
گدایی کردن گدا گچ
گرامافون گر بودن گذر نامه
گرداب گرد گربه
گردن زدن گردن - گلو گردباد
گردو گرده گردنبند
گرگ - حیوان گرسنگی گردون
گره - گره زدن گرمابه - حمام گرما - حرارت
گیسوها گريختن در خواب گرو
گز گریه گریستن
گشنیز گزیدن گزنگبین
گلاب گل کلم گل
گلدان - جای گل گلخانه گلابی
گلنار گلف - بازی گلشکر
گلیم گلوبند گلو
گمشدن گمرک گم شدن
گنج گنبد گناه - معصیت
گندم گنجه گنجشک
گنگ - لال گنده رود گنده پر
گوجه گوارش گهواره
گیلاس گور خر گور - قبر
گوریل گورکن گورستان
گوساله گوژپشت گوزن
گوشت گوش گوسفند
گوگرد گوشی معاینه گوشواره
گوی گوهر گونی
گیسو گیتار گیاه