پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - ن

نارنج نارگيل ناخن نابينائي
ناقوس ناف ناشنوا ناشناس
نامه نایلون نای نام گردانیدن
نابینا ناطف نانخواه نان
نبات جلاب نبات نایلون ناشنوا
نحس نجار نارنج نبرد
نخود نخجیر نخل نخ
نرگس نردبان نذری دادن نذری
نسیم نسرین نزاع یا جنگ نرد باختن
نشستن نشان خانوادگی نشاط نشاسته
نعناع نعلین نعل نعره
نقاشی کردن نفس نفرین کردن نفت
نگهبان نقصان نقشه نقره
نمایشگاه نمایش نماز نگین
نوازنده نمکسو نمک نمد
نوشیدن نوزاد نوحه کردن نو بودن
نهر نوشادر نویسنده نوشتن
نیزه نیازمند نی نهنگ
نیمروز نیمرو نیشکر نیش خوردن از حشرات
نیمکت نیلوفر نیل نیکی کردن