پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

تعبیر خواب - ج

جادو جاده جاجیم
جاز جارو جارختی
جالیز جاسیگاری جاسوس
جان جامه جام
جای سبز و خرم جانور جانماز
جبین جبرئیل جایزه جوایز
جدایی جدال جت
جرثقیل جراح جذام
جریمه جرقه جرز
جست و خیز جزیره جزع
جشن تولد جسد جستن پیدا کردن
جعبه کارتن جشنواره جشن شادی
جفت جغد جغجغه
جلسه جلا دادن براق کردن جگر
جمجمه جماع جلگه
جنب بودن جنازه جن
جنگل جنگ کردن - نزاع تعبیر جنگ
جهنم جهاز جنین
جو جهیز جهود شدن
جوال دوز جوال جواز
جوان شدن جوان جوالدوز
جوراب جوجه جواهرات
جوشن جوش صورت جوزبویا
جوی جوهر جولاهی
جیب بر جیب جوی آب
جیغ جیرجیرک جیپ
جستن جبه جامه خواب
جوز جوزبویا
برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

تعبیر خواب ثروت

 

 

 

تعبیر خواب ثروت به روایت معبران

آنلی بیتون می‏ گوید:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت .

۳ـ اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید ، نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید .

۴ـ اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید ، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می شوید .

۵ـ اگر ثروتمندان را به خواب ببینید ، علامت آن است که دوستان ، هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند .

۶ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند ، علامت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند .

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

تعبیر خواب حوض کوثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع میکردند،

دلیل که پادشاهیپیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانیاست. اگر بیند پیرامون حوض کوثر میگشت و آب میخواست و آب ندادند، دلیل که دشمنِ اولاد پیغمبر باشد. اگر بیند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامیبستد و از آن آب میخورد، دلیل که او را با عالمیبزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانیحاصل شود. جابر مغربیگوید: اگر بیند از حوض کوثر آب میخورد، لکن آب ویتیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش ویحقیر و خوار است. اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر میخورد، دلیل که او را نزد حق تعالیقدریو محلیاست و از جمله بزرگان دین است.

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

تعبیر خواب ثبت اختراع

 

 

 

1ـ اگر خواب ببینید حق ثبت و امتیاز اختراع خود را محفوظ می دارید ، علامت آن است که در انجام هر کاری دقیق و کوشا خواهید بود .

اگر نتوانید حق ثبت اختراع خود را حفظ کنید ، علامت آن است که به کارهایی دست می زنید که توانایی انجامش را ندارید و از این رو با شکست روبرو خواهید شد .

2ـ اگر حق ثبت اختراع دیگری را در خواب بخرید ، نشانة آن است که به سفری خسته کننده و بی ثمر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید اختراع خود را به ثبت می رسانید ، علامت آن است که در اثر بیماری ناخوش و ناراحت خواهید شد .

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

تعبیر خواب ثبت کردن

 

 

 

1ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانة آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند .

2ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می کنید ، نشانة آن است که مرتکب گناهی خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد .

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید و یا ثبت نام نمایید