پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

برنامه درسی دوره پیش دانشگاهی و کنکور

 برنامه درسی دوره پیش دانشگاهی وکنکور
۱) زمان‌های مطالعه را به دوقسمت صبح و عصر تقسیم کنید و برای هر قسمت ۵ ساعت در نظر بگیرید.
۲)60درصد از مطالعه روزانه را برای دروس اختصاصی و ۴۰درصد به دروس عمومی در نظر گرفته شود.


۳) بعد از مطالعه هر مبحث ۱۵ دقیقه به استراحت اختصاص داده شود.
۴) از مطالب مطالعه شده، خلاصه‌ای تهیه کنید و آن را در آخر روز مرور کنید.
۵) بعد از مطالعه هر مبحث ابتدا تمرین‌های تشریحی و سپس تست‌های مربوطه را حل کنید.
۶) تست‌های دروس اختصاصی، همان روز و دروس عمومی یک روز بعد زده شود.
۷) آخرهفته را به مرورکلیه درس‌های طول هفته و زدن تست اختصاص داده شود.
۸) برای مطالعه دروس اختصاصی پیش دانشگاهی می‌توان با توجه به رشته‌ای که برای انتخاب مدنظر است، آن درس را در اولویت قرار داد.
۹) این ایام بهترین موقع برای مطالعه و مرور دروس پایه سال اول و دوم دبیرستان می‌باشد. پس این دروس را در برنامه خود در نظر بگیرید.

ورود کاربران