پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

دو فن مهم در خصوص روش یادگیری و یاد دهی

دو فن مهم در خصوص روش یادگیری و یاد دهی
از گروه های مشارکت یادگیری استفاده کنید: باید دانش آموز را تشویق کرد که با هم بحث و گفتگو کنند، اغلب معلم تنها کسی است که  صحبت می کند.
پس : 1) کار گروه های کوچک        2) بحث همگانینتایج و بررسی های نشان داده در مورد طرح کار گروهی دانش آموزان :
یادگیری دقیق دانش آموزان و اظهار علاقه مندی آن ها با درس ریاضی
 فعالیت کار گروهی آن ها مانع از خسته شدن آن ها در کلاس می شود.
افزایش مشارکت آن ها به هنگام حل تمرین
کاستن اضطراب در مواقع امتحان و بالا رفتن اعتماد به نفس
کار گروهی و بحث همگانی افزایش توانایی کشف و پاسخ ارائه استدلال در دانش آموزان می تواند یکی از اهداف آموزش ریاضی باشد.
ریاضیات دارای موضوعی واقعی و معنادار است. نظریه تعامل اجتماعی می گوید یادگیری و فعالیت آگاهانه اساساً اجتماعی و گروهی است نه انفرادی.
یکی از راه های خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم.
شیوه های تقویت یاددهی و یادگیری درس ریاضی
علل بسیاری در پایین بودن نمرات ریاضی
پایه ضعیف در درس ریاضی از سال های قبل
قبولی با استفاده از تک ماده در خرداد سال قبل
قبولی با استفاده از تقلب و گفته شدن سؤالات قبل از امتحان
کم هوشی و دیر آموزی بعضی از دانش آموزان
نداشتن اعتماد به نفس در درس ریاضی
مشکلات جسمی بعضی دانش آموزان، سوء تغذیه، ضعف چشم

« اقدام ها »
ابتدا باید در چند جلسه اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کرد.
ایجاد امکانات لازم برای افزایش سطح فرهنگی خانواده که بتواند بسیاری از مشکلات درسی فرزند خود را برطرف کند.
آموزش روش جدید تدریس به معلمان و حذف روش های سنتی
تهیه وسایل کمک آموزشی در زمینه تدریس

 

ورود کاربران