پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

دوری یا امتناع از مدرسه

امتناع از مدرسه عبارت است از امتناع کودک از حضور در مدرسه و یا مشکل برای ماندن در محیط مدرسه برای تمام روز یا قسمتی از روز.
این تعریف موارد زیر را در بر می گیرد:
• کودکانی که به طور کامل از مدرسه غیبت می کنند.
• آنها که با مشکلات رفتاری نظیر بد خلقی های صبحگاهی یا مشکلات روانی – جسمانی در مدرسه حضور می یابند.
• آنها که استرس نامعمولی را در طول ساعات مدرسه نشان می دهند و به مراقبان خود التماس مـی کننـد کـه مدرسـه را ترک کنند و در خانه بمانند.

بین امتناع از مدرسه به دلیل ترس و اضطراب و مدرسه گریزی باید تمایز قائل شویم.


• لازم است که روزها یا دوره های زمانی که کودک خارج از مدرسه است اندازه گیری و ثبت شود.
• والدین گزارشی از مشکلات مربوط به آماده شدن برای مدرسه و حضور مداوم کودک در مدرسه بدهند.
• مصاحبه ای با کودک درباره ی نگرانی هایش و توانایی هایش ترتیب داده شود.
• بیماریهای روان پزشکی مرتبط با امتناع از مدرسه با مصاحبه ی دقیق شناسایی شود ( اگـر بیمـاری روانپزشـکی داشـته باشد جهت ارزیابی و درمان ارجاع شود)

• بدرفتاری های کودک در خانه و مدرسه ثبت شود.
با وجود اطلاعات بالا می توان تصمیم گیری بهتری در مورد نحوه ی برخورد با مشکل این کودکان و نوجوانان اتخاذ نمود.

توصیه هائی به والدین در زمینه امتناع از مدرسه کودکان و نوجوانان:

• والدین باید بعد از یک فعالیت لذت بخش، ساعات محدودی را با کودک در مدرسه حضور یابند.
• کودک را به ازای هر بار بیشتر ماندن در مدرسه تشویق کنید.
• می توانید برای وی جوایزی کوچک و متناسب برای رفتار آماده شدن بـه موقـع، عـدم گریـه و قـشقرق در هنگام رفتن به مدرسه، حضور در مدرسه بدون گریه و بی قراری حضور در کلاس بدون گریه، مانـدن تمـام روز در مدرسه بدون ناراحتی
• کودک را بوسیله ی سرزنش، تحقیر، تنبیه بدنی مجبور به حضور در مدرسه نکنید.
• در فرستادن کودک به مدرسه آرام و با ثبات باشید.
• از بحث های طولانی و گیج کننده با کودک بپرهیزید.
• در مورد فرستادن کودک به مدرسه، تردید و دودلی به خود راه ندهید.
• کودک را در ساعات مدرسه به نزد پزشک نبرید.
• اگر کودک به هر دلیلی در خانه ماند، وی را از فعالیت های سرگرم کننده نظیر بازی، تماشای تلویزیـون و … محروم کنید. بهتر است کودک در جایی خارج از خانه که چندان مورد علاقه اش نیست بماند تا برای ماندن در خانه تشویق نشود.
• اگر کودک به دلایل بیماری در خانه مانده است، سعی کنید او را در رختخواب نگه دارید. به او بگوییـد کـه
بیمار است و باید استراحت کند.
• مواردی که کودک از طرد شدن توسط سایر بچه ها در مدرسه ترس دارد از طریق بازی نقش مهارت های
دوست یابی را با او تمرین کنید
• در فعالیت های مربوط به مدرسه کودک نظیر اولیا و مربیان و … شرکت کنید.
• کودک خود را با سایرین مقایسه نکنید.
• مسئولیت های ساده ای که توانائی انجام آن را دارد در مدرسه به آنها واگذار شود.

 

ورود کاربران