پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

خواندن تجسسی

هدف خواندن تجسسی افزایش دامنه تمرکز حواس و درک عمیق تر معانی است.

فواید خواندن تجسسی:

الف- کمک به تمرکز حواس از طریق تحریک حس کنجکاوی

ب- غلبه بر تنبلی ، حالت کسلی و پرتی حواس از طریق شرکت فعالانه در مطالعه

پ- آمادگی بیشتر برای گذراندن موفقیت آمیز امتحانات و شرکت در بحثهای کلاسی

ت- افزایش زمان نگه داری مطالب در حافظه ، از طریق کسب رضایت حاصل از دادن پاسخ درست به سوالات.

ث- افزایش آفرینندگی ، از طریق نوع تفکری که هدفش همواره طرح پرسش و جستجو برای دادن پاسخ به پرسش است.

روش

کسی که به دنبال  چیزی می گردد از کسی که به دنبال  آن نمی گردد به احتمال بیشتری آن چیز را پیدا می کند. سوالات به شما کمک می کنند تا  به دنبال چیزها بگردید. اگر سوالات به طور طبیعی پیش نمی آیند آن ها را ایجاد کنید . طرح سوال در تمام اوقات مفید است. طرح سوال قبل از خواندن و در ضمن خواندن اجمالی ، قدرت پیش بینی و علاقه شما را افزایش می دهد. طرح سوال به هنگام مطالعه ، علاقه شما را حفظ می کند و به شما کمک می کند تا مطالب دشوار را تجزیه و تحلیل کنید و آن ها را بهتر بفهمید. طرح سوال پس از مطالعه ، کمک می کند تا میزان درک خود را از مطلب ارزشیابی کنید و نظر انتقادی خود را وسعت دهید.

چند سوال ؟ چه نوع سوال هایی ؟ خواندن تجسسی مستلزم سوال کردن به طور جدی و پیگیر برای فهم عمیق مطالب است که کنجکاوی و هدف خواننده را از خواندن مطلب ارضا می کند. جریانی منظم از سوالات و کنترل بر روی کیفیت و جهت آن ها وجوه تشخیص روش خواندن تجسسی هستند.

سوالات ساده مسائل عینی را مورد پرس و جو قرار می دهند. سوالات دقیق تر به طور عمیق تر ئارد مسائل می شوند ، و بهترین نوع سواللات از محدوده مطالب موجود فراتر می روند. بنابراین ، خواندن تجسسی مستلزم طرح انواع سوالات است : سوالاتی که هم جزئیات و کلیات ، هم مطالب ساده و مطالب پیچیده و هم مسائل عینی و مسائل انتزاعی را در بر می گیرند.

ورود کاربران