پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

مطالعه گروهي براي افزايش سطح يادگيري

برخي از دانشجويان پي برده اند كه مطالعه گروهي در يادگيري بهتر و سريعتر بعضي دروس, سودمند است. با اين حال, مطالعه گروهي بايد با روشي ويژه انجام گيرد؛ در غير اين صورت جز اتلاف وقت و ناكامي نتيجه اي به بار نخواهد آورد.

رهنمود هاي زير به شما در برنامه ريزي و اجراي روش درست مطالعه گروهي كمك مي كند.
1.    اندازه گروه مهم است. گروه مي تواند شامل دو نفر باشد ولي اگر تعداد اعضا بين سه تا شش نفر باشد, مطلوب تر است, به طوري كه اگر يك نفر نتوانست در جلسه شركت كند, گروه مي تواند به كار خود ادامه دهد. همه اعضا بايد درس واحدي را اختيار كنند و بتوانند به طور منظم با هم باشند.
2.    يك نفر از اعضا بايد در نقش رئيس عمل كند, او بايد مراقب باشد كه جلسه به نحو درستي اجرا مي شود, كسي بيش از حد بيهوده سخن نگويد يا خيلي وقت جلسه به هدر نرود.
3.    براي هر جلسه مطالعه بايد دستور جلسه اي تنظيم شود. اين دستور جلسه مشخص
مي كند هر يك از اعضا بايد چه بخشي از درس را توضيح دهد يا به پرسش هاي درس پاسخ گويد.
4.    همه اعضا بايد تكاليف منزل را براي آمادگي حضور در جلسه انجام دهند. گر چه, هر يك از اعضا از آن بخشي كه مطالعه اش به او واگذار شده است به خوبي اگاه مي باشد.
5.    جلسه گروهي بايد دستور جلسه را به طور كامل پوشش دهد و هيچ موضوعي از قلم نيفتد. جلسه, بنا بر دستور جلسه, يك الي دو ساعت به طول مي انجامد. هر عضو بايد به   گونه اي در جلسه مطالعه عمل كند, گويي او معلم ديگر اعضاست. پس از اين كه هر يك از اعضا مباحث مربوط به خود را طرح كرد, بايد همه آزادانه در بحث و طرح سوال و جواب شركت جويند. سرانجام, هر عضو بايد از ايده هاي مهم مطرح شده در جلسه يادداشت كوتاهي بردارد.
6.    گام بعدي اين است كه حدود پنج دقيقه درباره ارزش جلسه گفتگو كنيد و به ويژه درباره بهتر كردن روش بحث و تدريس در آينده به گفتگو بنشينيد.
7.    گام نهايي تنظيم دستور جلسه بعدي است, اين اقدام پس از آن كه هر عضو پاداش خود را از اين معاشرت و نشست گرفت, انجام مي گيرد.

پس از دو يا سه جلسه, اين روش جا مي افتد, اگر شما اين نحوه مطالعه را به دقت پي گيري كنيد, معمولاً سطح يادگيري شما ارتقاء مي يابد و اين نحوه مطالعه برايتان گيراتر مي شود. اگر اين روش مطالعه براي سبك يادگيري شما و واحد درسي تان مناسب است, يك بار جلسه مطالعه گروهي را راه بيندازيد و منصفانه آن را محك بزنيد. اگر شما از اين روش استفاده كرديد و جواب نداد, آن را تعديل كنيد. اگر باز هم جواب نداد, از آن دست برداريد. همواره فقط كاري را انجام دهيد كه جواب مي دهد. 

ورود کاربران