پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

نکاتی درباره یادداشت برداری

یکی دیگر از مهارت های تحصیلی، یادداشت برداری است. افراد طی دوران تحصیل و حتی بعد از آن اطلاعات زیادی دریافت می کنند که به خاطرسپردن تمام آن ها، امری غیرممکن است. بنابراین تقویت مهارت یادداشت برداری برای همه سودمند خواهد بود.

یادداشت برداری هنگام مطالعه موجب کاهش حواس پرتی شده و در نتیجه دقت و تمرکزتان نسبت به موضوع یادگیری افزایش می یابد.

 یادداشت برداری نوعی تکرارکردن است، بنابراین باعث بیشتر به خاطرسپردن مطالب می شود.

 یادداشت های دانش آموزان از منابع درسی به علت مختصربودن شان بهترین و مفیدترین منبع برای مرور هفتگی و شب های امتحان است. چراکه در یک فرصت کوتاه می توانند آن ها را مرور کنند.

 کسانی که به یادداشت برداری عادت کنند بتدریج یاد می گیرند با نوشتن به افکار خود نظم ببخشند و امور روزانه خود را بهتر انجام دهند.

 یادداشت برداری یک شیوه موثر برای حضور فعال در موقعیت یادگیری (مطالعه یا کلاس درس) و هم چنین شیوه ای برای اندیشیدن و تفکر در مورد موضوع است.

 یکی از دلایل مهم یادداشت برداری تقویت حافظه کوتاه مدت است.

ورود کاربران