پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

چگونه ازدواج موفقی داشته باشیم؟

_ زون و مرد، در زندگی زناشویی موفق، نیازهای عاطفی و عشقی دارند که متفاوت از یکدیگر است و لازم است انها را از هم بگیرند.

_ متاسفانه، زنان و مردانی را می بینیم که سالهاست با هم زندگی می کنند و از هم نالان هستند که چرا در زندگی، با انکه به همسر خود، عشق زیادی ارائه داده ولی همسرش قدر او را نمی داند و گله مند هم می باشد.

_ نکته مهم و ظریف اینجاست که ((هر کی از ظن خود شد یار من)) یعنی زنان، همان نیازهای فطری خود را به مردان ارائه می دهند و متقابلن مردان هم نیازهای فطری خود را به زنان ارائه می دهند.

_ این گونه ارائه نیازها، مثل این است که کسی تا یک پیش غذای دلخواهش را نخورده است، هر غذای بسیار خوشمزه از نظر دیگری، به مزاقش خوش نمی آید.

_ نیازهای عاطفی و احساسی زنان، که دوست دارند از همسرشان بگیرند.

_ مهمترین نیاز زتان، مورد توجه واقع شدن از طرف همسرش می باشد. مصداق های توجه زن را مرد باهوشمندی و پرسش از زن لازم است کشف کند.

_ دومین نیاز زنان، این است که از طرف همسرش مورد درک و فهم قرار گرفته و فهمیده شود.

_ سومین نیاز عاطفی زنان، گرفتت صمیمیت و احساس صمیمی بودن با مسرشان است.

_ جهارمین نیاز عاطفی زنان، مورد احترام قرار گرفتن از طرف همسر، بخصوص در حضور فرزندان و اقوام خانوادگی و دیگران و در جمع ها می باشد و اینکه احساس حمایت شدن در جمع، از طرف همسر را، دریافت کند.

_ پنجمین نیاز عاطفی زنان، این است که در نظر همسرشان، ارزشمند و مهم جلوه کنند و مردشان به روش گوناگون این احساس ارزشمند بودن به همسر را القا کند.  

_ ششمین نیاز عاطفی زنان، این است که مردش، به او قوت قلب دهد و پشتیبانی و حمایت همیشگی و پایدار خود از همسرش را، در رفتار و عملش، به نمایش بگذارد.

 

ورود کاربران