مهارت های مفید در ارتقاء روابط زناشویی

_ از به کار بردن کلمات قضاوت آمیز و اصلاحات دو پهلو خود داری کنید. این کلمات احساس ارزشمندی فرد را مورد حمله قرار داده و به آن لطمه می زنند، بنابراین در رابطه بین زن و شوهرهای صمیمی جایی ندارند.

_ از بر چسب زدن های کلی بپرهیزید.کلماتی مانند ((کودن، دیوانه، خودخواه، تنبل، بی مصرف، بدکار، یک شیطان یا خنگ))

_ از پیام های ((تو)) سرزنشگر و اتمام آمیز، پرهیز کنید.((تو هیچ وقت به خانه نمی آیی ...))

_ از پرداختن به گذشته های دور پرهیز کنید. ارتباط سالم به موضوع کنونی متمرکز است، ولی ارتباط ناسالم بیشتر به مسائل گذشته می پردازد.

_ از مقایسه های منفی خود داری کنید.

_ از تهدید کردن بپرهیزید.

_ به جای حمله کردن با احساساتتان، آن را توصیف کنید.

_ زبان بدن باز و پذیرنده داشته باشد.

_ از پیام های کامل استفاده کنید.

ورود کاربران