فرزندم به احساس تعلق داشتن نیاز دارد

او برای اینکه احساس کند ، پذیرفته شده است ، نیازدارد که احساس تعلق کند و برای جامه عمل پوشاندن به این نیاز ، ممکن است از رفتارهای خوب و یا بد استفاده نماید . درک این مطلب که آنها چگونه احساس تعلق داشتن را جستجو می کنند ، مهم است . دانستن این امر به شما کمک می کند پدر یا مادر موثرتری باشید .

کودکان گاهی با بد رفتاری به احساس تعلق دست می یابند .

ـ بد رفتاری نشانه دلسردی فرزند شماست .

ـ اینکه او نتوانست با رفتارخوب به احساس تعلق داشتن دست یابد .

ـ او بد رفتاری می کند چون هدف دارد .

ـ او ممکن است احساس کند تنها راه برای تعلق داشتن یکی از موارد زیر است :

" جلب توجه

" قدرت نمایی

" تلافی جویی

" نمایش بی کفایتی

کلید تشخیص هدف ، توجه به سه نکته :

ـ چه احساسی دارید ، چه عملی می کنید و فرزندتان چگونه پاسخ می دهد ؟

چگونه می توانم ارتباط برقرار کنم ؟

یکی از راههای کمک به فرزندان برای ینکه بتوانند احساس تعلق پیدا کنند یا این است که بر برقراری ارتباط با آنها ، تمرکزشود . ارتباطات مثبت و قوی راهی است طولانی بسوی کمک کردن به آنها .

ـ چهار جزء تشکیل دهنده ارتباطات قوی عبارتند از :

* احترام گذاشتن * شاد بودن

* دل گرم کردن * عشق ورزیدن

ورود کاربران