پیام مشاور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پیام مشاور

آرام کردن بدن

یک مکان ارام جهت تمرین آرامیدگی انتخاب کنید ، هر روز 15 دقیقه این کار را انجام دهید. بهترین زمان قبل از خواب می باشد.

در ذیل روش آرامیدگی را آموزش می دهیم:

1-     شروع :

روی یک تختخواب نرم و راحت به پشت دراز بکشید و سعی کنید برای راحتی بیش تر در تختخواب خود فرو بروید ، چشمان خود را بسته و شروع به کشیدن نفس عمیق کنید و تا عدد 3 بشمارید ، مکث کنید و نفس خود را برای لحظه ای نگه دارید ، سپس در بازدم دوباره تا عدد 3 بشمارید.

2-     انگشتان پا :

اجازه دهید آرامیدگی را از انگشتان پایتان شروع کنیم، فرض کنید مدت زیادی پا برهنه در گل یا لجن ایستاده اید ،  برای 5 ثانیه در گل چلپ چلپ کنید ، انگشتان را شل کنید و دوباره این کار را انجام دهید و تا 5 بشمارید و با هر شماره پای خود را شل تر کنید.

3-     پاها:

حالا پاهایتان را آرام کنید  پاها را در هوا شناور کنید و آن ها را طوری بالا نگه دارید که انگار لاک پشت از زیر پاهایتان در حال عبور است وقتی پاهایتان سنگین شد اجازه دهید مانند رشته های ماکارانی بیفتد ، این کار را چند بار انجام دهید.

4-     شکم :

وقتی پاها آرام شد دوباره نفس عمیق بکشید و شکم خود را شل کنید فرض کنید یک بچه فیل از شکم شما عبور کند شکم خود را بکشید و سفت کنید وقتی نفس خود را نگه داشتید تا 3 شماره بشمارید و بعد شکمتان را شل کنید و دوباره این کار را انجام دهید.

5-     شانه :

از شانه تا نوک انگشتان دستتان را بکشید و به سمت آسمان ببرید. دستان خود را بالا نگه دارید و انگشتتان را برای 5 ثانیه باز کنید و نفس عمیق بکشید و دوباره انجام بدهید.

6-      دست ها :

فرض کنید توپ نرمی در هریک از دستانتان است توپ ها را به مدت 5 ثانیه در هر یک از دستانتان بفشارید حالا فرض کنید توپ ها روی زمین افتاده اند ، دوباره این کار را انجام دهید.

7-     گردن:

 عضلات گردن را شل کنید فرض کنید روی یک تکه سنگ کنار یک دریاچه آرام هستید ، خورشید می درخشد وشما احساس آرامش و گرما می کنید ، با این فرض گردن خود را به درون لاک تان ببرید، 5  ثانیه گردن را بالا بیاورید و دوباره انجام دهید.

8-     فک:

یک لبخند واقعی بزنید، گوشه های لبتان را به گوش هایتان نزدیک کنید و آن ها را 5 ثانیه به همین حالت نگه دارید و سپس به حالت عادی برگردانید. دهانتان را تا حد ممکن باز کنید و 5 ثانیه نگه دارید و حالا به آرامی دهانتان را ببندید.

9-     بینی:

فرض کنید یک مگس در بینی تان رفته و نمی توانید به آن دست بزنید ، بینی تان را از طرفی به طرف دیگر بچرخانید ، 5 ثانیه  صبر کنید و دوباره انجام دهید.

10-   چشم ها :

چشم ها را محکم ببندید و 5 ثانیه نگه دارید و بعد عضلات چچشمانتان را شل کنید و به آرامی باز کنید.

11-   پیشانی:

پیشانی خود را چروک بیندازید و ابروهایتان را بالا بکشید و 5 ثانیه نگه دارید و به حالت اولیه برگردید و دوباره انجام دهید.

12-  پایان آرامیدگی:

چشمانتان را باز و بسته کنید ، به آرامی غلتی بزنید ، بگذارید بدنتان آرامش کامل پیدا کند و به آرامی نفس بکشید.

ورود کاربران