رضایتمندی شغلی GDI

  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

مساله رضایت شغلی کارکنان یکی از موضاعات مهم در هر سازمان می باشد که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند . بدون شک عوامل زیادی در رضایت شغلی موثر است که مدیر هر سازمان باید با توجه به اهمیت هر کدام از عوامل که از نتایج تحقیقات حاصل شده است آنها را مدنظر قرار داده و در جهت ارتقائ رضایت شغلی کارکنان سازمان به کار گیرد . در این تحقیق تاثیر عوامل مهم حقوق و مزایا ، همکاران ، ماهیت شغلی ، مافوق و فرصت های ارتقا و ترفیع که صاحب نظران زیادی اهمیت آنها را مورد توجه قرار داده اند ، در رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد.

  • ثبت نام
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.